polski Strona główna / eu-Ropa - szkolenia komputerowe / REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- LINKI
- Kontakt
- EtnoROPA
- Seniorzy 2019
- Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki
- eu-Ropa - szkolenia komputerowe
- Sporty Zimowe
- Siłownia plenerowa
- Gorlickie Pieniny
Wyszukiwarka
Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. „EU-ROPA - SZKOLENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROPA”

§ 1

Informacje ogólne

1.       Projekt grantowy pn. „EU-ROPA - SZKOLENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROPA” realizowany jest przez Gminę Ropa z siedzibą w Ropie 733, 38-312 Ropa w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pogranicza z siedzibą Ropa 652, 38-312 Ropa.

2.       Czas trwania projektu: 30 października 2019 – 30 maja 202or.

3.       Celem projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji cyfrowych w zakresie obsługi komputera i Internetu, z wykorzystaniem narzędzi e-usług publicznych, przez realizację szkoleń w grupie 150 uczestników - mieszkańców gminy Ropa, w wieku powyżej 25 lat, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50 + do maja 2019r.

4.       Projekt zakłada przeprowadzenie wybranych przez uczestników szkoleń komputerowych z dostępnych modułów:

1)      Rodzic w Internecie,

2)      Mój biznes w sieci,

3)      Moje finanse i transakcje w sieci,

4)      Działam w sieciach społecznościowych,

5)      Tworze własną stronę internetową (blog),

6)      Rolnik w sieci,

7)      Kultura w sieci,

przy czym każdy moduł trwa 12 godzin dydaktycznych i jest prowadzony w podziale na 3 – dniowe spotkania po 4 godziny dziennie na każde spotkanie.

5.       Słownik pojęć:

1)      Projekt – rozumie się projekt pn. „EU-ROPA - SZKOLENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROPA” realizowany jest przez Gminę Ropa w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pogranicza z siedzibą Ropa 652, 38-312 Ropa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji zadania grantowego pn. „Dostępny wirtu@lny świat” – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” z dnia 29 października 2018r.

2)      Organizatorzy szkolenia – rozumie się Gminę Ropa i Stowarzyszenie Pogranicza, w imieniu których działają pracownicy zajmujący się bezpośrednio realizacją projektu,

3)      Uczestnik projektu – rozumie się osobę fizyczną, która spełnia kryteria rekrutacyjne, przystąpiła do projektu. zamieszkuje na terenie gminy Ropa lub gmin sąsiednich.

4)      Osoby niepełnosprawne – rozumie się osoby, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

5)      Osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi – osoby niepełnosprawne, które sygnalizują potrzebę skorzystania ze specjalnych systemów wsparcia przekraczających powszechnie przyjęte rozwiązania (np. dostępność architektoniczna, technologia wspomagająca obsługę sprzętu komputerowego

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w projekcie

1.       Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Ropa oraz gmin powiatu gorlickiego, którzy w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat.

2.       Wsparcie w projekcie otrzyma 150 osób spełniających kryteria udziału w projekcie o których mowa w § 1 .

3.       Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

§ 3

Rekrutacja

1.       Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania projektu.

2.       Informacja o prowadzonej rekrutacji zostanie szeroko rozpowszechniona wśród lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

1)      Udostępnienie na stronie Internet gminy Ropa oraz Stowarzyszenia Pogranicza oraz profilach społecznościowych, a także plakatach i ulotkach.

2)      Przekazanie w formie ogłoszeń w lokalnej prasie.

3)      Przekazanie w formie ogłoszeń parafialnych.

4)      Przekazanie w formie pisemnej do :

a)      Lokalnych organizacji pozarządowych,

b)      Placówek oświatowych,

c)       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

d)      Gminnego Ośrodka Kultury.

3.       Nabór uczestników do projektu obejmuje następujące elementy:

1)      Złożenie przez osoby zainteresowane formularza rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z ewentualnymi załącznikami (dostępny w Urzędzie Gminy Ropa pokój nr 13 oraz na stronie Internet Gminy Ropa oraz Stowarzyszenia Pogranicza – pocztą na adres Urzędu Gminy lub osobiście w pokoju nr 13 Urzędu Gminy.

2)      Weryfikacja formalno – merytoryczna, która będzie obejmować:

a)      Spełnienie kryteriów dostępu, tj. kryteriów obowiązkowych dla wszystkich uczestników projektu, opisanych w § 2 ust. 1 – weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym,

b)      Spełnienie kryteriów premiujących, tj. nieobowiązkowych:

i.                     Wiek powyżej 50 r. ż. – 2 pkt – weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym,

ii.                   Osoba z niepełnosprawnością- 1 pkt – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, w oparciu o przedłożony do wglądu dokument potwierdzający niepełnosprawność tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

3)      Spośród osób spełniających łącznie kryteria obowiązkowe, na podstawie uzyskanej punktacji oraz danych zawartych w złożonych formularzach, zostaną utworzone co do zasady 12 – osobowe listy podstawowe uczestników poszczególnych modułów, opisanych w § 1 ust.4 oraz ewentualnie lista rezerwowa – w przypadku większej liczby chętnych, z zastrzeżeniem pkt 5.

4)      W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o przyjęciu osoby do danego modułu w ramach projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem pkt 5.

5)      Pierwszeństwo udziału w danym module szkoleniowym będą miały osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w żadnym szkoleniu w ramach projektu.

6)      Realizacja danego modułu będzie uzależniona od zgłoszenia się minimalnej liczby chętnych – tj. 8 osób.

7)      Organizator szkolenia gwarantuje Uczestnikowi/ Uczestniczce projektu udział w jednym szkoleniu. Udział w pozostałych modułach zadeklarowanych przez danego Uczestnika Projektu będzie uzależniony od dostępności miejsc.

8)      W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby Uczestników Projektu przeprowadzone zostaną zintensyfikowane działania informacyjno – promocyjne np.. współpraca z parafiami, informacje w przedszkolach, placówkach służby zdrowia, placówkach handlowych.

9)      W razie przekroczenia liczby zainteresowanych w poszczególnych modułach, przy jednoczesnym niedoborze uczestników innego modułu lub modułów, za zgodą zgłoszonego uczestnika może on zostać zakwalifikowany do modułu innego niż zadeklarowany pierwotnie.

§ 4

Zasady uczestnictwa w projekcie

1.       Udział Uczestników w projekcie rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć szkoleniowych.

2.       W momencie przystąpienia do projektu Uczestnik / Uczestniczka podpisuje deklarację udziału oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 lub 4 do niniejszego regulaminu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie.

3.       Zajęcia szkoleniowe będą odbywać się na terenie gminy Ropa, w miejscach każdorazowo wskazanych przez organizatora szkoleń. Uczestnik Projektu we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce realizacji szkolenia.

4.       Uczestnicy projektu zobowiązują się do:

1)      udziału we wszystkich trzech dniach szkoleniowych, w których będą realizowane zajęcia z danego modułu tematycznego,

2)      każdorazowego wpisania się na listę obecności w danym dniu szkoleniowym,

3)      udziału we wstępnym teście umiejętności cyfrowych oraz ewaluacji odbytych szkoleń – w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia szkolenia,

4)      wypełniania innych niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu.

5.       W przypadku nieobecności na zajęciach w danym dniu szkoleniowym Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udziału w tożsamych zajęciach z inną grupą, która będzie realizować dany moduł tematyczny, o ile taka grupa zostanie utworzona.

6.       W związku z udziałem w szkoleniach komputerowych w ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

1)      dostęp do sprzętu komputerowego,

2)      materiały szkoleniowe,

3)      materiały biurowe,

4)      mini catering.

7.       Po zakończeniu danego modułu tematycznego każdy Uczestnik / Uczestniczka projektu otrzyma zaświadczenie o odbytym szkoleniu, o ile wziął udział we wszystkich trzech dniach szkoleniowych.

8.       W przypadku przerwania udziału w projekcie przez Uczestnika / Uczestniczke i uznaniu poniesionych z tego tytułu kosztów za niekwalifikowane, organizatorzy szkolenia mogą zażądać od Uczestnika / Uczestniczki Projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu przerwania udziału w projekcie.

§ 5

Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy regulamin wraz załącznikami może ulec zmianie.

2.       Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich na stronie Gminy Ropa oraz stronie Stowarzyszenia Pogranicza

3.       Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019R.

ZAŁĄCZNIKI:

1.       Zał. Nr 1 Formularz rekrutacyjny

2.       Zał nr 2 Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego,

3.       zał. nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu grantobiorcy

4.       Zał. Nr 4 Oświadczenie dla uczestników dot. zamieszkania.

5.       Zał. Nr 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

6.       Zał. Nr 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych – w przypadku osoby z niepełnosprawnością.

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP