polski Strona główna / Edukacja przyrodnicza i ochrona awifauny Pogranicza Polsko – Słowackiego
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Kreujemy aktywność sportową
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- LINKI
- Kontakt
- EtnoROPA
- Seniorzy 2019
- Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki
- eu-Ropa - szkolenia komputerowe
- Sporty Zimowe
- Siłownia plenerowa
- Nauka Pływania - MS
- Wakacyjne zajęcia - MS
- Gorlickie Pieniny
Wyszukiwarka
„Edukacja przyrodnicza i ochrona awifauny Pogranicza Polsko – Słowackiego“

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 


 

„Edukacja przyrodnicza i ochrona awifauny Pogranicza Polsko – Słowackiego“

 

Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

Celem ogólnym projektu jest ochrona, edukacja i promowanie walorów przyrodniczych dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem awifauny ptaków szponiastych, w obszarze Beskidu Niskiego w granicach Euroregionu Tatry. Cel jest realizowany przez przygotowanie 2 odcinków ścieżki przyrodniczej, aktywną ochronę siedlisk wybranych gatunków ptaków, mających rewiry po obydwu stronach granicy oraz działania edukacyjne i promocyjne. Projekt posiada charakter działań typu „ludzie dla ludzi” – zaplanowaliśmy spotkania osób zainteresowanych ochroną przyrody, mieszkających po dwóch stronach granicy. Gatunki ptaków, które obejmie projekt, opisane zostaną w publikacji edukacyjnej, projekt wymaga w związku z tym realizacji wizyt mających na celu sporządzenie dokumentacji fotograficznej, wykonania pomiarów oraz zebrania informacji przyrodniczej. W ten sposób w sposób trwały prowadzona będzie wymiana doświadczeń oraz nawiązana zostanie współpraca przez osoby mieszkające po obydwu stronach granicy, stanowić to będzie podstawę kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

zatoka jeziora Klimkówka

Cele szczegółowe zadania są następujące:

1. Budowanie i popularyzacja informacji na temat dziedzictwa przyrodniczego regionu przygranicznego wśród osób zainteresowanych tematem z Polski i Słowacji przez realizację ścieżki przyrodniczej, publikacji oraz zajęć edukacyjnych.

2. Zmiana w sposobie ochrony przyrody – ścisłe współdziałanie osób zajmujących się ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą w regionie przygranicznym.

3. Ochrona wybranych gatunków ptaków szponiastych, posiadających rewiry po obydwu stronach granicy, przez instalację sztucznych gniazd w potencjalnych i faktycznych miejscach lęgowych.

4. Ochrona puszczyka uralskiego przez rozmieszczenie w terenie przygranicznym budek lęgowych.

5. Wymiana informacji pomiędzy osobami ze Słowacji i Polski zajmującymi się popularyzacją wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym.

4. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych przewidzianych na współpracę transgraniczną przez Unię Europejską .

bocian czarny (Ciconia nigra)

Uzasadnienie projektu

Wiedza na temat przyrody, w tym rozpoznawania gatunków zwierząt i roślin wśród mieszkańców oraz turystów jest bardzo niska, większość osób mieszkających w regionie przygranicznym nie potrafi rozpoznawać gatunków, w tym określić czy jest on prawnie chroniony, dodatkowo przypisując niektórym zwierzętom cechy szkodników. Elementarna edukacja w zakresie ochrony przyrody wydaje się być konieczna, przykładem jest występujący po obydwu stronach granicy błąd nazywania orlika i myszołowa jastrzębiami, polującymi na przydomowy drób i traktowanie ich jako szkodniki, bez elementarnej znajomości faktycznej roli tych gatunków.

Uważamy, że edukacja jest podstawą zachowania dziedzictwa przyrodniczego, w związku z czym w ramach projektu przygotowujemy 2 odcinki edukacyjnej ścieżki przyrodniczej, które umożliwią edukację w zakresie rozpoznawania ptaków. Na terenie przygranicznym występują w górach mało spotykane gatunki zwierząt i roślin, których obserwacja jest ciekawa i nie powoduje zagrożenia dla gatunków (m.in. orzechówka, krzyżodziób świerkowy) oraz gatunki ściśle chronione, takie jak derkacz i gąsiorek, ujęte w załączniku 1 Dyrektywy „Ptasiej” UE.

 

gąsiorek (Lanius collurio)

Gatunki te objęte są szczególnymi środkami ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, ochrona ma na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych gatunków w ich obszarach występowania. Remedium dla małej wiedzy mieszkańców w zakresie dziedzictwa przyrodniczego będzie przygotowane i bezpłatnie dystrybuowane, także w celach promocji, polsko słowackie wydawnictwo - katalog najciekawszych gatunków ptaków występujących po obydwu stronach granicy. W katalogu zaprezentowane zostaną gatunki występujące po obydwu stronach granicy. Wydawnictwo będzie posiadać charakter edukacyjny, adresowane do mieszkańców Polski i Słowacji, w tym uczniów szkół oraz turystów, będzie narzędziem w podniesieniu wiedzy o występującej na tym terenie awifaunie i znaczeniu ochrony wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Planujemy także, w celach edukacji, przygotować przenośną wystawę przyrodniczą oraz zrealizować cykl edukacyjnych spotkań z mieszkańcami sołectw po obydwu stronach granicy. Ścieżki przyrodnicze zostaną zrealizowana we wsiach Regetów i Klimkówka (z uwagi na możliwość obserwacji ptactwa wodnego). Gatunki takie jak: orzeł przedni, orlik krzykliwy, myszołów zwyczajny, trzmielojad, puszczyk uralski posiadają tereny lęgowe w pasie granicznym, wymienione ptaki znajdują się na liście szczególnie chronionych przez UE gatunków (załącznik nr 1 Dyrektywy Ptasiej), zaś region przygraniczny jest dla nich optymalnym obszarem lęgowym. Problemem w zakresie ochrony zwierząt mających rewiry po obydwu stronach granicy jest realizacja badań, czasem także ochrony jedynie do granic państwa. Większość badań i informacji o gatunkach zawartej w opracowaniach naukowych nadal kończy się na granicy państwa. Projekt inicjuje spotkania osób zajmujących się ochroną przyrody, pasjonatów, specjalistów i mających wpływ na stan dziedzictwa przyrodniczego mieszkających po obydwu stronach granicy oraz edukację przyrodniczą mieszkańców Beskidu Niskiego. Przyrodnicy, osoby odpowiedzialne za ochronę przyrody oraz nauczyciele i uczniowie z obydwu krajów na zakończenie realizacji projektu wezmą udział w otwarciu ścieżek przyrodniczych oraz w konferencji. Wybór obszaru, który zostanie objęty projektem jest optymalnym, z uwagi na jednolity charakter krainy geograficznej i przyrodniczej Beskid Niski, natomiast projekt może posiadać kontynuację i być rozszerzonym, aby inne tereny przygraniczne posiadały podobne rozwiązania w zakresie ochrony.

Najważniejsze działania projektowe:

1. Inwentaryzacja przyrodnicza – Przeprowadzona zostanie kwerenda na podstawie dotychczasowej wiedzy o zasiedlonych rewirach i stanowiskach. Działanie obejmie przygotowanie zestawienia stwierdzonych w dotychczasowych badaniach i obserwacjach miejsc występowania gatunków przez ich naniesienie na mapę – powstanie aktualizowana mapa występowania gatunków w regionie przygranicznym.

2. Przygotowanie 2 odcinków ścieżki przyrodniczej w Regetowie i Klimkówce. Realizacja działania obejmie wytyczenie ich przebiegu, wykonanie oznakowania oraz tablic informacyjnych. Wstępnie szacujemy, że ścieżki po polskiej stronie liczyć będą łącznie 5km. Trasa ścieżki jest tak dobrana, że przebiegać będzie przez różne ekosystemy (nad jeziorem Klimkówka, łąki i las w Regetowie), umożliwiając w ten sposób obserwację różnorodnych gatunków i stanowisk przyrodniczych. Samo wykonanie ścieżki polegać będzie na instalacji tablic przyrodniczych. Wykonane zostaną prace porządkowe, usunięcie i zniwelowanie przeszkód w terenie. Dodatkowo wykonamy ławostoły zadaszone - miejsca do obserwacji ornitologicznych. Realizacja działania na ścieżkach obejmie także usunięcie zakrzaczeń, stabilizację podłoża pod ruch pieszy na odcinku granicznym z naturalnych materiałów oraz rozmieszczenie oznakowań.

3. Realizacja instalacji sztucznych gniazd i budek lęgowych. Wykonanych zostanie 5 sztucznych gniazd z gałęzi oraz budki lęgowe. Budki lęgowe zostaną rozwieszone w miejscach siedliskowych, w strefie przygranicznej.

4. Przygotowanie i wydruk publikacji promującej wiedzę o przyrodzie. W publikacji zaprezentowane zostaną gatunki ptaków (opisy i fotografie).

5. Realizacja wystawy i prezentacji edukacyjnych w sołectwach przygranicznych. Realizacja wystaw przyrodniczych odbędzie się w 4 miejscowościach: Klimkówka, Regetovka, Regetów i Bardejów.

6. Konferencja informacyjna. Na podsumowanie projektu odbędzie się konferencja, do której uczestnictwa zaproszonych zostanie 60 osób, w tym: przyrodnicy z Polski i Słowacji, osoby posiadające wpływ na ochronę dziedzictwa przyrodniczego, osoby zajmujące się edukacją przyrodniczą, przedstawiciele samorządów. Tematy wykładów, oprócz prezentacji działań w projekcie, podporządkowane zostaną pogłębieniu refleksji na temat wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Podsumowaniem konferencji będzie wypracowanie wniosków, stanowiących założenia rozwoju dalszej współpracy pomiędzy partnerami oraz osobami zainteresowanymi przyrodą regionu pogranicza, które będą mogły być realizowane w formie projektów.

sikora bogatka (Parus major)

 

strona projektu: http://www.ptakipogranicza.p.ht

 WAŻNE LINKI:

 


 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP